Ubuntu 20.04 LTS: Linux カーネル (GKE) の脆弱性 (USN-6205-1)

high Nessus プラグイン ID 178662

バージョン 1.1

Sep 14, 2023, 4:20 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv2 score" changed from 6.8 to 6.4. "CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C" to "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P". "CVSSv3 score" changed from 7.8 to 9.8. "CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H")
  • CVSSv3 score source (set to "CVE-2023-35788")

Plugin Feed: 202309141620